Afschaffing regeling Compensatie eigen risico (Cer)

Geplaatst op: 24 Juni 2014

Een aantal weken geleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de Cer (Compensatie eigen risico). Het is hiermee definitief dat de Cer per 1 januari 2014 is afgeschaft. Alle klanten die vorig jaar in aanmerking kwamen voor de Compensatie eigen risico ontvangen daarom vanaf 24 juni tot medio juli een brief van het CAK. Hierin worden de klanten vanuit CAK geïnformeerd over de afschaffing. Ook wordt een antwoordkaart meegestuurd, waarmee het CAK de klanten om toestemming vraagt om NAW-gegevens aan de gemeente door te geven. Zodat de gemeente zijn/haar inwoners kan informeren over de gemeentelijke regelingen op dit gebied. Bijgaand meer informatie en een toelichting.

 

Wat is/was de regeling Cer?

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten. Daarvoor konden zij een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Deze tegemoetkoming werd uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om de Wtcg en Cer per 1 januari 2014 af te schaffen. Dit betekent dat deze financiële bijdragen over dit jaar niet meer worden uitbetaald. De regelingen zijn afgeschaft omdat ze niet werken zoals bedoeld was. Uit onderzoek is gebleken dat de tegemoetkomingen soms bij mensen terechtkomen die het niet nodig hebben, en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben.

 

Geen Cer-vergoeding meer vanuit CAK, wat dan wel?

De klanten die voorheen gebruik maakten van de regeling Cer, ontvangen vanaf dit jaar geen compensatie eigen risico meer van het CAK. Vanaf 1 januari is de regeling Cer afgeschaft. Wat dan wel?

·         Indien men zorgtoeslag ontvangt, is afhankelijk van het inkomen de hoogte van de  
          zorgtoeslag hierop gedeeltelijk aangepast.

·         Fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten in aangepaste vorm blijft bestaan

·         Er bestaat de mogelijkheid op ondersteuning vanuit de eigen gemeente (Wmo) *

 

 

Verstrekken gegevens aan gemeente

De brief en antwoordkaart is om akkoord te vragen aan de klant om zijn/haar gegevens vanuit het CAK te verstrekken aan de gemeente, zodat de gemeente hem of haar verder kan informeren over de mogelijkheden op ondersteuning vanuit de eigen gemeente en het beleid binnen de betreffende gemeente. Het betreft de volgende gegevens:

·         naam, adres, woonplaats

·         burgerservicenummer

·         geboortedatum

 

Gemeenten en beleid rondom ondersteuning vanuit Wmo

Alle gemeenten in onze regio (en landelijk) zijn nog druk bezig om het beleid hieromtrent te formuleren en vast te stellen/af te ronden. De nieuwe regeling heeft als uitgangspunt ondersteuning op maat. Dat wil zeggen een vorm van ondersteuning die beter aansluit op de persoonlijke situatie van de betreffende cliënt/klant. Bewoners die gebruik maken van de Cer regeling zullen t.z.t. door de eigen gemeente worden geinformeerd. Vandaar ook de vraag tot verstrekking van de NAW gegevens.

 

Vragen

De brief vanuit het CAK gaat over de afschaffing van Cer en puur om het akkoord geven voor verstrekking van de eigen gegevens vanuit het CAK naar de gemeente, zodat de gemeente de betreffende klant/cliënt juist kan informeren. Men kan met vragen rondom de mogelijkheden op het gebied van ondersteuning vanuit de eigen gemeente terecht bij de gemeente/WMO loket van de betreffende gemeente. Indien het een vraag betreft rondom de verstrekking van de gegevens kan men rechtstreeks bij het CAK terecht. Ook staat er uitgebreide informatie op www.rijksoverheid.nl.