Tijdelijk verblijf, de mogelijkheden wanneer thuis wonen tijdelijk niet gaat

Geplaatst op: 27 Oktober 2020

Soms gebeurt er iets in uw zorgsituatie of verandert de situatie rondom uw steun en toeverlaat, uw mantelzorger, doordat hij/zij in het ziekenhuis terecht komt. Wat nu? Een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis kan dan uitkomst bieden. Pieter van Foreest heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

Een tijdelijk verblijf bij een zorgorganisatie kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een tijdelijk logeeradres, herstel, revalidatie of de ontlasting van de mantelzorger. Ook een plotselinge crisis of zorg in de laatste levensfase kan de reden zijn voor een tijdelijk verblijf bij een zorgorganisatie. Al deze vormen vallen onder de zogeheten tijdelijk verblijf. Wij willen u graag meer uitleg geven over de verschillende mogelijkheden bij Pieter van Foreest. 

Eerstelijns Verblijf

Wanneer u kwetsbaar bent en het tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord is om in uw eigen woonomgeving te verblijven, maar opname in het ziekenhuis niet (meer) nodig is, kom in aanmerking voor een Eerstelijns Verblijf (ELV). Een belangrijke voorwaarde is wel dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. Uw huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kan gaan. De ELV kan worden opgesplitst in drie vormen: laag- en hoogcomplex en palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase). Het verschil tussen ELV laagcomplex of hoogcomplex is de complexiteit van de zorgvraag, de palliatieve zorg wordt verderop apart toegelicht. De duur van een ELV  laag- en hoogcomplex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is. Het kan zijn dat u langzamer hersteld dan verwacht maar sneller is ook een mogelijkheid. Daarom wordt de te verwachtte ontslagdatum bij opname en tussentijds met u besproken en geevalueerd. Met als doel dat u zo snel mogelijk weer naar huis kan. Eerstelijns verblijf wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW).

Een bijzondere vorm van eerstelijns verblijf is wanneer de diagnose niet duidelijk is. Het kan gebeuren dat u in het ziekenhuis opgenomen bent voor een behandeling of operatie en dat uw medisch specialist niet duidelijk heeft hoe u herstelt. Maar ook vanuit de thuissituatie of vanuit een woonzorglocatie kunt u door de huisarts doorverwezen worden voor een tijdelijk verblijf om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een vermoeden van dementie. Na een onderzoeksperiode wordt er een advies gegeven over het vervolgtraject van zorg en de meest geschikte woonsituatie.

Zorg in de laatste levensfase 

Iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen van het leven. Wanneer dat in de laatste fase niet meer thuis mogelijk of wenselijk is, kunt u ervoor kiezen om te verblijven op een speciaal hiervoor ingerichte afdeling in locatie De Kreek te ’s-Gravenzande of in De Bieslandhof in Delft. Zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve zorg genoemd,  is bedoeld voor mensen die niet meer kunnen genezen en stervende zijn. De zorg is gericht op verlichting van de pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de periode die nog rest. Zorg in de laatste levensfase is mogelijk indien uw behandelend arts heeft vastgesteld dat uw levensverwachting drie maanden of korter is. Het zorgteam ondersteunt u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. De zorg komt recht uit ons hart. Waardig, onvoorwaardelijk en intens, zoals wij dat ook voor onze eigen naasten zouden wensen. Palliatieve zorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet via eerstelijns verblijf of indien u al een Wlz-indicatie had uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Geriatrische revalidatie 

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Hierbij kunt u denken aan ouderen die een beroerte (CVA) hebben gehad, een nieuwe heup of knie hebben gekregen, na een val iets hebben gebroken, een amputatie hebben ondergaan en er hulp bij revalideren nodig is. Het revalideren na een zware operatie of ernstige ziekte kan bij Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest en valt onder geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Met geriatrische revalidatie wordt onder begeleiding van een gespecialiseerd behandelteam gewerkt aan uw herstel. De conditie kan weer worden opgebouwd en het is de bedoeling dat u de dagelijkse taken weer kunt oppakken en/of opnieuw aanleren. Het doel van geriatrische revalidatie is om zo zelfstandig mogelijk te leven ondanks (blijvend) lichamelijk letsel of een beperking. De revalidatie is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kan functioneren en terug kan keren naar uw eigen woonomgeving thuis. Pieter van Foreest biedt deze geriatrische revalidatie aan via de Revalidatie & Herstel locatie in Delft. In de locatie in het Reinier de Graaf Ziekenhuis is de maximale verblijfsduur 6 -10 weken, in de locatie Revalidatie & Herstel aan de Beukenlaan in Delft is de maximale verblijfsduur 6 maanden. Geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Crisisverblijf

Soms gebeurt er iets waardoor een naaste direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen in een zorginstelling. Dit heet een crisisopname. Een crisisopname is aan de orde als er plotseling een ernstige verslechtering of ontregeling is. Dit kan zijn op het gebied van ontwikkeling en welzijn, veiligheid en stabiliteit. Ook kan er in de verzorging of omgeving van de persoon plotseling iets veranderen en er geen alternatief beschikbaar zijn. De huisarts zal de situatie inschatten en eventueel samen met de wijkverpleegkundige beoordelen of crisisopname noodzakelijk is. De zorgvrager wordt opgevangen in de dichtsbijzijnde zorginstelling waar op dat moment een crisisplaats beschikbaar is. Bij Pieter van Foreest kan dit in locatie De Kreek of De Bieslandhof in Delft zijn. Indien er in de regio (zorggebied Westland, Schieland of Delfland) op het moment van crisis geen crisisplaatsen beschikbaar zijn wordt er bemiddeld naar een plaatsing in een andere regio. Het is namelijk van groot belang dat u op korte termijn de juiste zorg ontvangt. De duur van een crisisverblijf is altijd tijdelijk. Crisisverblijf wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wat als terugkeer naar de thuissituatie niet meer lukt?

Helaas komt het ook wel eens voor dat tijdens uw tijdelijk verblijf toch blijkt dat u niet meer kunt terugkeren naar de thuissituatie. In dat geval kan Pieter van Foreest mogelijkheden bieden om te verhuizen naar een locatie waar u langdurig kunt verblijven.