Wat gebeurt er in 2015 met Dagbehandeling groep?

Geplaatst op: 5 November 2013

Per 1 januari 2015 wordt de extramurale begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Dit geldt naar verwachting echter niet voor de dagbehandeling groep, omdat daarbij niet de begeleiding maar de behandeling centraal staat. ActiZ heeft er steeds voor gepleit deze vorm van zorg niet naar de gemeenten over te hevelen. Mogelijk wordt de dagbehandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, maar daarover is nog niet besloten. Andere vormen van dagbesteding, waarbij de begeleiding voorop staat, gaan wel over naar gemeenten, ook als daarbij op de achtergrond behandeling wordt ingezet.

Huidige situatie
In de AWBZ kennen we de volgende vormen van dagbesteding voor ouderen:
• dagactiviteit ouderen basis (prestatie H531),
• dagactiviteit ouderen speciaal ondersteunend (H800),
• dagactiviteit ouderen speciaal PG (H533)
• dagbehandeling ouderen somatiek en PG (H802).
Deze laatste prestatie behoort tot de functie behandeling en gaat daarom niet over naar gemeenten. De drie eerstgenoemde prestaties behoren tot de functie begeleiding en gaan over naar gemeenten, ook als behandeling daarbij op de achtergrond aanwezig is.

Dagbehandeling
De prestatie dagbehandeling ouderen somatiek en PG (H802) wordt gerekend tot de functie behandeling. Dit betekent dat deze prestatie naar verwachting niet wordt overgeheveld naar gemeenten. Mogelijk gaat deze prestatie naar de Zorgverzekeringswet.
Het CVZ heeft onlangs een advies uitgebracht over de overheveling van extramurale behandeling (waaronder H802) naar de Zorgverzekeringswet. Meer informatie over de inhoud van deze verkenning en de inbreng van ActiZ, leest u in het ledenbericht CvZ brengt verkenning extramurale behandelzorg uit.

Begeleiding
De prestaties H531, H800 en H533 behoren tot de functie begeleiding en gaan dus naar verwachting over naar gemeenten. Overigens is het natuurlijk niet zo dat de huidige prestaties één-op-één overgaan. Gemeenten krijgen de beleidsvrijheid om het zorgaanbod te vernieuwen.

Multidisciplinaire aanpak
Bij de prestaties H800 en H533 is er sprake van een multidisciplinaire benadering, waarbij behandeling op de achtergrond aanwezig is. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk om ook voor deze doelgroep de begeleiding goed te regelen. Het is daarom zaak om als zorgaanbieder tijdig met gemeenten in gesprek te gaan en hen te attenderen op het belang van een multidisciplinaire aanpak voor deze doelgroep. ActiZ zal hier ook op landelijk niveau aandacht voor vragen.

bron: actiz ledennet