Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Ruimte en vertrouwen voor betere verpleeghuiszorg 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door het bestuur van het Zorginstituut vastgesteld, en daarmee is het kwaliteitskader opgenomen in het wettelijk Register. Meer lezen over het kwaliteitskader? https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/langdurige-zorg/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt aan alle zorginstellingen in Nederland gevraagd om informatie te delen rondom personele samenstelling en het aantal bewoners in de locaties. Onderstaand een overzicht berekend over het afgelopen half jaar (gemiddelde) en daaronder de toelichting.

Aantal cliënten verzorgings- en verpleeghuizen Pieter van Foreest
 

Gemiddeld aantal cliënten in de verzorgings- & verpleeghuizen van Pieter van Foreest met een WLZ-, ELV- of GGZ- indicatie (beschermd wonen)

1574 bewoners

Personeelssamenstelling in de verzorgings- en verpleeghuizen

Niveau

Aantal medewerkers
in fte*/**

Aantal medewerkers absolute aantallen*

Gastvrouw / gastheer (huiskamers)

105 fte

234

Verzorgende niveau 1 (Zorghulp)

46 fte

118

Verzorgende niveau 2 (Verzorgende/Helpende)

209 fte

339

Verzorgende niveau 3 (Verzorgende IG)

444 fte

623

Verzorgende niveau 4 (MBO Verpleegkundige)

45 fte

61

Verzorgende niveau 5 (HBO Verpleegkundige)

13 fte

20

Ambulant Team (HBO Verpleegkundige)

87 fte

125

Leerlingen zorg & welzijn (diverse niveaus)

87 fte

117

Medewerkers welzijn en activiteiten

39 fte

69

Behandelaars

60 fte

100

Restauratieve Voorzieningen (gastvrouw restaurant)

156 fte

256

* gemiddeld aantal medewerkers per maand in het eerste half jaar van 2017 werkzaam in de verzorgings- en verpleeghuizen van Pieter van Foreest
** fte – fulltime equivalent (berekening naar voltijds dienstverband)


Toelichting personeelssamenstelling
Bovengenoemde personeelssamenstelling is een gemiddelde van het aantal medewerkers dat werkzaam is in de verzorgings- en verpleeghuizen van Pieter van Foreest, berekend over het eerste half jaar van 2017. Dit overzicht is gebaseerd op het aantal contracturen van medewerkers. Ingezette uren boven het aantal contracturen en/of uren gemaakt door personeel niet in loondienst zijn niet in dit overzicht meegenomen.  

Waarom een gemiddelde?
De cliënt en zijn of haar zorgvraag is bepalend voor wat betreft de inzet van zorgmedewerkers en de medewerkers van de behandeldienst. De zorgvraag van een cliënt wordt vertaald naar een zorgzwaartepakket. Vanuit het zorgzwaartepakket wordt de zorg en behandeling vergoed. Dit betekent dat als de zorgvraag en daarmee het zorgzwaartepakket van de aanwezige cliënten verandert dat dan ook de samenstelling (niveau/aantal uren) van de medewerkers verandert. De personeelssamenstelling kan dus variëren, aangezien de personeelssamenstelling is gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten.  

Zoveel mogelijk geld naar de directe zorg
Pieter van Foreest streeft er naar om zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor het zorgpersoneel en spant zich continu in om de overheadkosten (kosten niet direct gerelateerd aan directe zorg/ondersteuning van de cliënt) zo laag mogelijk te houden. Ook streven we ernaar om de inkoop van producten/materialen/(verpleeg)artikelen zo zorgvuldig mogelijk te doen, kosten efficiënt en wel rekening houdend met de kwaliteitseisen. 

Werven nieuwe collega’s
Er is veel vraag naar zorgpersoneel in Nederland. Ook onze zorgorganisatie merkt dat er krapte op de arbeidsmarkt heerst voor het verzorgend en verplegend personeel. Pieter van Foreest is constant aan het werven voor nieuw personeel en verricht een grote inspanning om huidig personeel op te leiden en om hen te behouden binnen onze organisatie. Er is ook noodzaak tot opleiden van huidig en toekomstig zorgpersoneel. De zorgvraag neemt immers in zorgzwaarte toe, dit betekent dat er ook steeds meer behoefte is aan hogere deskundigheidsniveaus bij zorgmedewerkers. Meer informatie over werken bij Pieter van Foreest en openstaande vacatures zijn te vinden op www.werkenbijpieter.nl

Opleidingen
Pieter van Foreest is door het landelijke kenniscentrum Calibris aangewezen als erkend leerbedrijf. Er zijn Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleidingen mogelijk voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpende. Bovendien speelt onze organisatie ook een grote rol in de opleiding tot onder andere specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts, psycholoog en therapeut.

Vitale medewerkers
Pieter van Foreest wil graag een vitale organisatie zijn. In 2016 heeft Pieter van Foreest haar verzuimbeleid geactualiseerd,  dit beleid sluit aan op het gezonde personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken het vertrekpunt zijn. Pieter van Foreest heeft momenteel een ziekteverzuim van gemiddeld 5% (januari t/m juni 2017). Dit is lager dan het landelijk gemiddelde binnen zorgorganisaties (6,32%). Daar zijn we trots op. We blijven werken aan vitaliteit in het belang van de medewerkers en in het belang van onze cliënten.   

Kwaliteitsverslag 2017
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Kwaliteitsverslag_verpleeghuiszorg_2017_Pieter_van_Foreest.pdf

Kwaliteitsplan 2018
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Kwaliteitsplan_verpleeghuiszorg_2018_Pieter_van_Foreest.pdf