“Patiënten hoeven niet onnodig in het ziekenhuis te verblijven maar hebben direct de juiste zorg op de juiste plaats”

Inge Aangenendt-Siegers, Eerste Specialist Ouderengeneeskunde divisie Thuis

Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf ziekenhuis werken intensief samen bij de opname van kwetsbare ouderen. Op de spoedeisende hulp komen regelmatig patiënten waarvoor ziekenhuisopname niet nodig is. Maar die ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen. Deze patiënten gaan nu rechtstreeks naar een locatie van Pieter van Foreest.

Wat is de aanleiding?

‘Pieter van Foreest heeft al jarenlang een intensieve samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis’, vertelt Inge Aangenendt-Siegers, Eerste Specialist Ouderengeneeskunde divisie Thuis bij Pieter van Foreest. ‘Veel van onze cliënten komen vanuit het Reinier de Graaf. Zij herstellen of revalideren bij ons en gaan dan weer naar huis.’

Anderhalf jaar geleden trok Reinier de Graaf aan de bel. Er was een grote druk op hun bedden. Veel oudere kwetsbare patiënten op de spoedeisende hulp werden in het ziekenhuis opgenomen omdat ze niet naar huis konden. Maar ze hadden geen ziekenhuisindicatie dus het ziekenhuis lag vol met mensen die er eigenlijk niet hoorden. Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf staken de hoofden bij elkaar om te zien hoe ze die beddendruk konden verlagen.

Wat is de oplossing die is gevonden?

Na binnenkomst op de spoedeisende hulp worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH-arts. Bij tal van kwetsbare ouderen beoordeelt de arts dat ziekenhuisopname niet nodig is, maar dat de patiënt ook niet naar huis kan. ‘Die patiënten proberen wij dan rechtstreeks van de spoedeisende hulp over te nemen op een van onze locaties’, vervolgt Aangenendt-Siegers. ‘De arts bespreekt met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg de patiënt nodig heeft. En op welke plek we zorg het beste kunnen bieden. Dat voorkomt een ziekenhuisopname voor de patiënt en het ziekenhuis heeft daarmee minder beddendruk.'

‘We zijn begonnen als een pilot op 1 november 2017. Binnenkort gaan we de pilot grondig evalueren met alle betrokkenen over hoe we er gevolg aan kunnen geven. Ik verwacht dat de uitkomst is dat we dit structureel gaan doen.’

Resultaten

De resultaten zijn namelijk goed. We hebben tussen de 65 en 70% van de patiënten van het Reinier de Graaf overgenomen. We hebben in een half jaar tijd 90 aanmeldingen ontvangen van de spoedeisende hulp. Dat was meer dan aanvankelijk gedacht. De gemiddelde leeftijd is 82 jaar. Daarvan is 2/3 vrouw en 1/3 man. Van de aangemelde patiënten is 75% gevallen.

‘De helft van de patiënten die van de spoedeisende hulp komt, heeft in meerdere of mindere mate geheugenproblematiek’, stelt Aangenendt-Siegers. ‘Het gaat dus om werkelijk kwetsbare mensen. Bij alle cliënten die tijdelijk bij ons verblijven is het de intentie om hen weer naar huis te laten gaan, naar de vertrouwde situatie. Dat lukt echter niet in alle gevallen. Dan kijken we samen met de familie of thuis wonen nog mogelijk is met (meer) thuiszorg, meer steun uit eigen kring en bijvoorbeeld dagbesteding in een ontmoetingscentrum.’

Daarnaast heeft de pilot een goede boost gegeven aan de samenwerking met Reinier de Graaf.

Wie zijn erbij gebaat?

Allereerste de patiënten, want zij hoeven niet onnodig in het ziekenhuis te verblijven maar hebben direct de juiste zorg op de juiste plaats. Uiteraard heeft ook het Reinier de Graaf ziekenhuis er baat bij, want de druk op de bedden is sterk afgenomen. Cliënten komen rechtstreeks bij ons. Wij helpen hen weer op de been en daarna kunnen ze naar huis. Zeker voor kwetsbare ouderen is een ziekenhuisopname niet niks. Ze raken er vaak van in de war, er is sprake van een extra overplaatsing wat veel onrust met zich meebrengt en in ziekenhuizen is er risico op infecties.

‘We streven er continu naar om de zorg op de juiste plek aan te bieden’, zegt Aangenendt-Siegers. ‘Wat voor zorg is nodig, is er revalidatie nodig en zo ja, hoeveel behandelingen? Verder zorgen we voor zowel een huiselijk als een therapeutisch klimaat, waarbij er alles op gericht is om de patiënt weer naar huis te laten gaan. Dat is belangrijk, anders verschuift het probleem. Afgelopen winter was er een griepepidemie waardoor we minder mensen konden opnemen. Dus soms hebben we nee moeten verkopen.’

Wat is de sleutel om dit voor elkaar te krijgen?

Aangenendt-Siegers: ‘De samenwerking met Reinier de Graaf is gebaseerd op korte lijnen en goede afspraken. We hebben alles goed voorbereid en doorgesproken met de behandelaren, spoedeisende hulpartsen, huisartsen en geriaters, voordat we van start zijn gegaan. Dat is essentieel. Ook hebben we erbij stil gestaan dat de veiligheid van een patiënt gegarandeerd is. De patiënt moet stabiel zijn voordat hij bij ons komt. We geven goede zorg en behandeling maar we zijn natuurlijk geen ziekenhuis. Daarom hebben we voor de overdrachten goede afspraken gemaakt, onder meer over de informatie die we ontvangen van het Reinier de Graaf en over de onderlinge communicatie. De zorgbemiddelaar vult hiertoe een vragenlijst in. Mocht iets anders lopen dan we willen, dan kunnen we snel contact opnemen met de desbetreffende persoon dankzij de korte lijnen.’

Bron: De Nieuwe Praktijk, een website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met praktijkverhalen uit de zorg en/of ondersteuning die worden gedeeld om anderen te inspireren of te laten zien hoe het werkt in de nieuwe praktijk. Het artikel is opgenomen als voorbeeld binnen het praktijkteam ‘Zorg op de juiste plek’ die zorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties ondersteunt als er knelpunten zijn in de overdracht van patiënten (kwetsbare ouderen) tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. Zie https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/samenwerking-voorkomt-onnodige-ziekenhuisopnamen

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.