Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Kwaliteitsbrief VWS en IGZ-rapport naar Tweede Kamer

Geplaatst op: 12 Juni 2014

Bron: www.actiz.nl (branche organisatie VVT) 

 

Actiz en VWS op één lijn over kwaliteitskoers
 

De staatssecretaris van VWS stuurt vandaag de Kwaliteitsagenda voor de zorg samen met het IGZ rapport Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam naar de Tweede Kamer. ActiZ ziet in deze kwaliteitsagenda een bevestiging van haar kwaliteitskoers. In de kwaliteitskoers hebben professionals de ruimte om samen met de cliënt en zijn sociale netwerk te bepalen hoe de zorg en ondersteuning eruit moet zien en hoe zij omgaan met risico’s en veiligheid. De kern is ondersteuning van de kwaliteit van leven, waarbij zaken als medicatieveiligheid en infectiepreventie uiteraard goed geregeld moeten zijn.

 

Kwaliteitsagenda VWS

Het kwaliteitsvraagstuk is een belangrijk onderdeel van de hervormingen van de langdurige zorg. Welke opgaven brengen de decentralisaties van de zorg, het langer zelfstandig wonen van ouderen en de grote betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorgers met zich mee voor kwaliteit en veiligheid? In de kwaliteitsbrief geeft de staatssecretaris aan dat het ‘beter moet en beter kan’. Hij schrijft dat kwaliteit een zaak van de toekomstgerichte lange adem is, en niet van het ‘quick fixen’. Daarom stelt de staatssecretaris een korte en middellange termijn aanpak voor. Het plan van aanpak, gebaseerd op de 5 speerpunten uit zijn kwaliteitsagenda, gaat hij samen met veldpartijen verder uitwerken. Deze gezamenlijke aanpak en de genoemde speerpunten sluiten naadloos aan bij de kwaliteitskoers van ActiZ is en de transparantie waar wij – onder meer door het jaarlijkse Benchmark onderzoek – belang aan hechten.

 

IGZ rapport

Het IGZ rapport Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam  bundelt de bevindingen van bezoeken van de IGZ aan 393 verpleeg- en verzorgingshuizen in 2011 en 2012. De IGZ heeft geen grote risico’s geconstateerd bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg.  Wel is op een aantal punten verbetering noodzakelijk. Zo is bij 46 locaties (van de 2.000) op basis van onaangekondigd bezoek geconstateerd dat verbetering noodzakelijk was op medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. ActiZ vindt het goed dat de IGZ de vinger legt op zwakke plekken in onze branche. Daar waar zaken niet goed zijn, moeten ze ook direct aangepakt worden. Bij de betreffende 46 locaties zijn dan ook direct verbeteringen doorgevoerd, en heeft de IGZ haar maatregelen opgeheven.

 

Daarnaast geeft de IGZ terecht aan dat het opleidingsniveau van de zorgmedewerkers omhoog moet om mee te groeien met de zwaardere zorgvraag van cliënten. Daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt door bij- en omscholing en de werving van hoger opgeleid personeel. Resultaten van het project ‘Verpleegkundigen Geriatrie-Gerontologie laten zien dat er 350 HBO-verpleegkundigen met specialisatie geriatrie zijn opgeleid en ingestroomd. Overigens stelt ActiZ, net als V&VN en de IGZ, dat het niveau van instroom van nieuwe medewerkers onvoldoende aansluit bij de praktijk. Het is terecht dat de IGZ de opleiders hierop aanspreekt!

 

IGZ wijst er ook op dat het verandervermogen van een aantal bestuurders nog achterblijft en zij moeite hebben met het implementeren en borgen van kwaliteitsbeleid. ActiZ staat daarom positief tegenover de afspraken die nu worden gemaakt om bestuurders te ondersteunen bij het versterken van hun verbeterkracht. Daarbij heeft zij wel een kanttekening: gezien de hervormingen in de langdurige zorg (de grootste verandering in de zorg sinds 1960!) met alle gevolgen van dien, zoalsontslagen, sluiting locaties, hebben bestuurders nogal wat op hun bord. Zij hebben daarom tijd nodig om hieraan te werken.

 

Standpunt ActiZ

ActiZ is nadrukkelijk van mening dat de vereiste verbeterslag alleen gemaakt kan worden als VWS en de IGZ bestuurders, zorgprofessionals en cliënten ruimte geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.  De normen die de IGZ hanteert en de manier waarop deze getoetst en beoordeeld zijn, doen dat onvoldoende. De kwaliteitsagenda van VWS vraagt terecht van alle partijen een nieuwe invulling van hun rollen. Het is de inzet van ActiZ om deze nieuwe rollen in goed samenspel tot ontwikkeling te brengen, zodat de hervormingen van de langdurige zorg leiden tot ruimte voor kwaliteit van leven van cliënten.

 

In zijn visie op kwaliteit stelt VWS de kwaliteit leven van de cliënt centraal, terwijl tegelijkertijd veilige zorg als basis genomen wordt. Langs beide invalshoeken wil de staatssecretaris sturen op verbetering om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. ActiZ vindt dat dit illustratief is voor het spanningsveld dat de huidige transitie met zich meebrengt: naarmate verantwoordelijkheden meer bij de burgers neergelegd wordt, zal er minder via de formele professionele invalshoek ‘geregeld’ en veilig gesteld kunnen worden. Dereguleren betekent dus ook voor de wetgever en  IGZ meebewegen in hun nieuwe rol, en moed hebben om los te laten.