Raad van Toezicht

Raad van Toezicht leden

Pieter van Foreest wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De raad van toezicht houdt toezicht op alle aspecten van het maatschappelijk functioneren van de organisatie en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Pieter van Foreest telt vijf leden.

 • Mirjam de Bruin, Voorzitter Raad van Toezicht, lid Remuneratie commissie
 • Paul Zevenbergen, Voorzitter commissie Financiën en Vastgoed
 • Monique Vogelzang,  lid commissie Financiën en Vastgoed, voorzitter Remuneratie commissie
 • Stannie Driessen, commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Pancras Hogendoorn, commissie Kwaliteit & Veiligheid
   

Maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave – waar de organisatie Pieter van Foreest invulling aan geeft - is de toetssteen van de Raad van Toezicht. Deze is als volgt benoemd:

Het bieden van toekomstbestendige zorg of ondersteuning (thuis of intramuraal) aan (oude) mensen in de regio Delft-Westland-Oostland, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de verwachtingen van iedere individuele cliënt. 

Een groeiende groep potentiele cliënten, met – door de vergrijzing ook een toenemend aandeel jongere mensen – is aangewezen op de ondersteuning of zorg van onder meer Pieter van Foreest. Doordat Pieter van Foreest nagenoeg een monopolist is in de regio, wordt dat appèl heel sterk gevoeld. Om in deze toenemende vraag te kunnen voorzien, zal de ondersteuning en de zorg anders dan nu moeten worden gerealiseerd, met veel ruimte voor creatieve en innovatieve toepassingen. Bovendien zullen steeds verantwoorde keuzes worden gemaakt ten aanzien van de besteding van de semipublieke middelen.

Kerntaken en toegevoegde waarde van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pieter van Foreest houdt toezicht houdt op en is een klankbord voor de raad van bestuur bij de vervulling van de maatschappelijke opdracht. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het bestuur. De Raad reflecteert vanuit verschillende perspectieven, aansluitend op de belangen en inbreng van de belanghebbenden.

De Raad biedt de gelegenheid om te:

 • Spiegelen en tot gedachtenvorming aan te zetten.
 • Delen van overwegingen en dilemma’s.
 • Toetsen of de organisatie met de juiste zaken bezig is, het afgesprokene presteert en voorbereid is op toekomstige vragen.
 • Steunen door voorbeeldgedrag en legitimatie van de raad.

Dat alles doet de Raad van Toezicht door een sfeer van vertrouwen en respect te creëren, die als basis dient om zorgvuldig en in openheid verschillende inzichten en invalshoeken te delen en te bespreken. De Raad kijkt wat er op een bepaald moment nodig is, hoe de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een specifieke kwestie kunnen oppakken. Bij deze situationele benadering is er zowel aandacht voor inhoudelijke kwestie als voor onderlinge omgang en relatie. De gezamenlijkheid die wordt gezocht, leidt tot een resultaat waar het geheel meer is dan de som der delen.

Belanghebbenden

De Raad van Toezicht maakt zichtbaar dat zij de belangen van betrokkenen meeneemt bij het beoordelen en toetsen van besluiten. De primaire doelgroep waarvoor de organisatie werkt bestaat uit de cliënten en familie (vertegenwoordigd door de cliëntenraad). Ook de medewerkers van Pieter van Foreest (vertegenwoordigd door de OR) worden gezien als een belangrijke doelgroep.

De belangrijkste externe partijen vanuit het gezichtspunt van de Raad van Toezicht zijn:

 • Gemeenten
 • Zorgkantoor
 • Zorgverzekeraars
 • Arbeidsmarktpartijen en opleidingsinstituten
 • Zorgaanbieders (in de keten)

De Raad houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de relaties met bovenstaande groepen onderhoudt. Als er sprake is van het actief benutten van een relatie door de Raad van Toezicht, dan gebeurt dat altijd in afstemming met de Raad van Bestuur, waarbij het belang van Pieter van Foreest voorop staat. De informatie die de Raad uit het eigen netwerk krijgt, wordt in de vergadering van de Raad met elkaar gedeeld, zodat alle leden even goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij bovenstaande partijen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt ernaar gestreefd om de kennis van de sector en de regio in de Raad te borgen.

De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op de realisatie van de maatschappelijke opgave en op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie. Daarnaast legt de Raad van Toezicht  verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het jaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholderbijeenkomst.

Goed toezicht

De kernwaarden die de Raad van Toezicht centraal stelt bij zijn primaire taken, zijn:

 • Vertrouwen
 • Samenwerkend
 • Maatschappijbewust
 • Respectvol (waarderend)

Onderlinge omgang

De leden van de Raad van Toezicht willen op de volgende manier met elkaar omgaan:

 • Vanuit integrale verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad.
 • Openhartig, elkaar de ruimte gevend, in een goede sfeer en met humor.
 • Elkaar aanspreken op deskundigheid, betrokkenheid en een productieve bijdrage.

Omgang met de Raad van Bestuur

Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden in de relatie met de Raad van Bestuur, resulterend in respect voor elkaars rol en interesse in elkaars werkelijkheid. De Raad van Toezicht wil graag aansluiten bij de behoeften van de Raad van Bestuur en de tijd en ruimte nemen om alle zaken die aandacht behoeven goed te kunnen bespreken. Om dat te realiseren vraagt de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur openheid en transparantie.

Toezichtstijl

In de stijl van toezicht waar de Raad van Toezicht voor staat, worden informele en toegankelijke omgangsvormen gehanteerd waarbij de Raad voor de Raad van Bestuur benaderbaar is. De Raad sluit aan bij de veranderingen in de besturingsfilosofie, door multidisciplinair toezicht te houden op de essentie, bureaucratie te beperken en zich te richten op de bespreking van dilemma’s van de Raad van Bestuur of de organisatie – aan de hand van essentiële toezichtinformatie.

Het toezicht wordt geëvalueerd bij de jaarlijkse zelfevaluatie en door op regelmatige basis terug te blikken op de vergadering in het bijzijn van de Raad van Bestuur. In die terugblik staan de eerder genoemde waarden centraal.

Permanente educatie

Elkaar helpen om een nog betere toezichthouder te worden is één van de aspecten waardoor de professionaliteit van de Raad van Toezicht gestimuleerd wordt. Daarnaast is permanente educatie een middel om de professionaliteit van de Raad op peil te brengen en te houden. De voorzitter agendeert dit thema jaarlijks, waarbij in de raad – op basis van interesse en onderlinge feedback – keuzes worden gemaakt resulterend in een jaarlijkse educatieagenda. De Raad van Toezicht is transparant over de professionaliteit en registreert de gevolgde educatie.

Thema’s die de komende jaren centraal staan in het toezicht

Deze zijn:

 • HR en opleiden
 • Kwaliteit, veiligheid
 • ICT en innovatie
 • Werking topstructuur (tweehoofdige RvB)
 • Huisvesting
 • Financiën