Hoe gaan we om met uw privacy?

Pieter van Foreest respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw informatie om te gaan, en uw privacy te beschermen. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring proberen te verbeteren. We leggen u hiermee ook uit waar u toestemming voor geeft. 

Welke gegevens verzamelen we van u?
Wanneer u in zorg komt bij Pieter van Foreest verzamelen wij gegevens van u. De meeste basisgegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Pieter van Foreest in zorg.

Welke gegevens?

Waarom?

Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, uitkeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociale gegevens (netwerk), medische en gedragsgegevens

 

Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente)

 

 

 

 

 

Cliëntnummer

 

Dit nummer kennen we aan elke cliënt toe en is uniek voor de zorgrelatie die we met de cliënt hebben

Burgerservicenummer (BSN)

Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht

Medisch/specialistische, gedragswetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige gegevens

 

Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorgverlening

Aard van toegepaste vrijheid beperkende middelen of maatregelen voor cliënt, datum/duur, reden, wiens verantwoordelijkheid

 

Het vastleggen van deze gegevens is nodig om vrijheid beperkende middelen of maatregelen te kunnen toepassen en te kunnen verantwoorden waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn

Toegediende medicatie

Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen

Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten en getroffen maatregelen

 

Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten

Gegevens die van belang zijn voor de afhandeling van een klacht door een cliënt of diens vertegenwoordiger

 

Deze gegevens hebben we nodig voor een slagvaardige en correcte afhandeling van klachten

Omschrijving en toedracht van oudermishandeling en de ondernomen actie

Deze gegevens hebben we nodig voor een slagvaardige en correcte afhandeling van klachten op het gebied van oudermishandeling

Bankrekeningnummer

Om facturen te kunnen sturen wordt het bankrekeningnummer vastgelegd

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

Overige persoonsgegevens
Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, kan toestemming als grondslag worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Toestemming kan overigens te allen tijde weer worden ingetrokken. Wanneer Pieter van Foreest een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan.

Beveiliging van de gegevens
Pieter van Foreest neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

Extern gebruik van gegevens

Verplichte doorgifte
Als zorginstelling heeft Pieter van Foreest de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen. In bijzondere situaties kan Pieter van Foreest ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek. 

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Pieter van Foreest gebruik van veel computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Pieter van Foreest zelf.

Overige doorgifte
Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hanteert Pieter van Foreest voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor vastlegging van gegevens in het kader van de Wet Zorg en Dwang (vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen) hanteert Pieter van Foreest de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor medicatielijsten en overige gegevens hanteert Pieter van Foreest een bewaartermijn van twee jaar.

Rechten met betrekking tot eigen persoonsgegevens
Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben wel op de cliënt zelf betrekking. Daarom heeft de cliënt het recht om de persoonsgegevens
· in te zien en/of hiervan een afschrift te ontvangen,
· te corrigeren of aan te vullen als ze niet juist zijn,
· over te laten dragen naar andere personen of organisaties.
Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Om gegevens in te zien kan allereerst gebruik worden gemaakt van het cliëntenportaal Caren Zorgt. Wanneer gegevens worden gemist of niet lijken te kloppen, neem dan contact op met de contactverzorgende of teammanager.

Privacy bezoek website

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u gebruik maken van formulieren, zoals het contactformulier, aanmeldformulier of sollicitatieformulier.  Hierbij vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst of service uit te kunnen voeren.

  • de door u gestelde vragen of de door u gegeven suggestie of gemaakte opmerking te kunnen beantwoorden;
  • de door u gewenste dienst of service te kunnen verlenen;
  • de door u gemelde klacht met u te kunnen bespreken en op te lossen. 

Ook wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Pieter van Foreest of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

  • U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
  • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Cookies
Pieter van Foreest maakt op haar website gebruik van cookies. In ons cookiebeleid geven we meer informatie van wie de cookies afkomstig zijn en waarom de cookies worden geplaatst. Daarnaast wordt er beschreven hoe u cookies kunt weigeren.

Vragen

Pieter van Foreest helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft.

Heeft u vragen over de website? Laat het ons dan weten door te bellen naar 015 515 5300 of mail naar pr@pietervanforeest.nl. Onze medewerkers zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens, dan verwijzen wij u door naar onze Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via fg@pietervanforeest.nl.