Strategie 2022-2025

Samen in vertrouwen ontwikkelen,
                                         onze mensen op #1

Alles wat we doen, doen we in het belang van onze cliënten en collega's. Het sleutelwoord daarbij: we doen het samen. In 2021 hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij cliënten, cliëntenraadsleden, mantelzorgers, collega’s, samenwerkingspartners en betrokkenen met elkaar van gedachten hebben gewisseld rondom de strategische keuzes van Pieter van Foreest. Het herijken van de strategie. Welke aandachtspunten zijn er? Wat moeten we niet vergeten, wat gaat er goed, wat kan er beter en welke kansen zijn er? De opkomst was groot en met elkaar is er vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de vraagstukken waar wij als zorgorganisatie voor staan. De bijeenkomsten, analyses en onderzoek hebben als resultaat het strategisch beleid 2022-2025 opgeleverd. 

Strategisch beleid 2022-2025

De strategienota geeft de richting aan voor de komende jaren en vormt het kader waarbinnen medewerkers uitgenodigd worden ruimte te nemen en kleur te geven aan de invulling ervan. We hebben een samenvatting gemaakt als strategiekaart. Strategiekaart lezen? Klik hier​

De strategische speerpunten zijn voor de komende jaren:  

  • Pieter van Foreest is er voor de kwetsbare ouderen in de regio
  • Pieter van Foreest is een aantrekkelijke werkgever
  • Pieter van Foreest is actief als netwerkorganisatie

De kaderbrief en het jaarplan geven vervolgens invulling aan onze strategie voor de betreffende periode. 


Wat betekent de strategie voor cliënten en collega's? 

We hebben een kort animatiefilmpje gemaakt met uitleg over de strategie. Hierin worden de speerpunten op hoofdlijnen vertaald naar ‘wat betekent dit voor onze cliënten en medewerkers?'.  Vanuit onze visie, kernwaarden en strategie zetten we de mensen op #1. Immers, we zijn er voor onze cliënten en de zorg voor onze cliënten en de ouderen in de regio kunnen we alleen bieden samen met alle collega's, in welke functie dan ook, samen met naasten, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Samen kunnen we de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden op het juiste moment en op de juiste plaats iedere dag weer.

Wij zijn Pieter van Foreest.