Strategie 2018-2021

Alles wat we doen, doen we in het belang van onze cliënten. Het sleutelwoord daarbij: we doen het samen. Begin 2017 hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij cliënten, cliëntenraadsleden, mantelzorgers, collega’s, samenwerkingspartners en betrokkenen met elkaar van gedachten hebben gewisseld rondom de strategische keuzes van Pieter van Foreest. Welke aandachtspunten zijn er? Wat moeten we niet vergeten, wat gaat er goed en welke kansen zijn er? De opkomst was groot en met elkaar is er vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de vraagstukken waar wij als zorgorganisatie voor staan. De bijeenkomsten, analyses en onderzoek hebben als resultaat het strategisch beleid 2018-2020 opgeleverd. In 2020 hebben we besloten, gezien de coronapandemie om de strategie een jaar te verlengen tot en met 2021. In 2021 vinden bijeenkomsten plaats om de huidige strategie te herijken.

De strategienota geeft de richting aan voor de komende jaren en vormt het kader waarbinnen medewerkers uitgenodigd worden ruimte te nemen en kleur te geven aan de invulling ervan. In de infographic hiernaast kunt u in één oogopslag zien wat de strategische speerpunten zijn voor de komende jaren. Onderstaand hebben we voor deze speerpunten op hoofdlijnen de vertaling naar ‘wat betekent dit voor onze cliënten?' gemaakt. Altijd met onze visie en kernwaarden als uitgangspunt en altijd wetende dat alle medewerkers in welke functie dan ook aan het werk zijn ten behoeve van onze cliënten, om hen de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden iedere dag weer. Dat doen we samen met veel plezier in ons werk.

Wat betekent de nieuwe strategie voor cliënten

Programma toegankelijkheid & snelle informatie

● Informatie gemakkelijk digitaal vindbaar
● Nieuwe vormen van samenspraak
● Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
● Eén vraagbaak voor informatie en verwijzing
●  Medewerkers beter op de hoogte van mogelijkheden Pieter van Foreest, cliënt heeft hierdoor sneller de juiste informatie

Programma Deskundige ondersteuning

● Zorg en ondersteuning duurzaam beschikbaar in de regio
● Continue in contact met klant, bij veranderende zorgvraag
● Samenwerking met netwerk rondom de cliënt
● Innovaties en nieuwe technologieën worden samen met de cliënt ontwikkeld
●  Door het inzetten van specialistische teams voor diverse doelgroepen wordt kennis gedeeld, leren we van elkaar, verbetering van zorg
●  Professionals kennen de interne en externe keten en maken gebruik van elkaars expertise.
 

Programma Vangnet tijdelijk verblijf

● Cliënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats
● Geen onnodige ziekenhuisopnames of verwijzingen naar Spoedeisende hulp
●  Eerstelijns verblijf van Pieter van Foreest herkenbaar voor burgers en sluit aan in capaciteit en variëteit op de vraag
●  Huisarts kan op makkelijke en digitale manier via zorgdomein verwijzingen doorgeven voor eerstelijns verblijf (laag complex) en eerstelijns behandeling
●  Cliënt snel en adequaat opvangen in passende voorziening (inrichten van werkprocessen etc. ten behoeve van efficiënte ketenlogistiek)
 

Programma Verbinden in de buurt

● Locatie wordt levendige gemeenschap door de combinatie van meerdere functies
●  Samenwerken met lokale initiatieven, de gemeenschap naar binnen. Invulling hiervan in samenspraak met lokale cliëntenraden
●  Gastvrijheid, ontmoetingen en activiteiten voor bewoners, thuiswonende ouderen, buurtbewoners en naasten in de locatie
●  Aanbod van zorg en diensten (Volledig Pakket Thuis en/of Modulair Pakket Thuis) voor omwonenden in de nabijheid van woonzorglocaties van Pieter van Foreest en voor bewoners in diverse wooncomplexen in de regio.

Programma Zorginnovatie, nieuwe technologieën en onderzoek

●   Kleinschalige onderzoeken en experimenten ter verbetering kwaliteit van leven en samenredzaamheid
●  Samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten. Expertisecentra, kennis en kwaliteit. 
●  Bundeling van expertise, Pieter van Foreest wil een verbindende organisatie zijn zowel intern als extern. Kennis delen intern en extern.
●  Binnen Pieter van Foreest infrastructuur creëren voor experimenten, onderzoek, kennis delen en implementeren. Expertise, kennis en kwaliteit. Aantrekken van jonge professionals

Programma Vakmanschap, empowerment en leiderschap

● Behoud van deskundig en betrokken personeel (boeien en binden)
● Werven van nieuw deskundig en betrokken personeel
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling & specialisatie
●   Mogelijkheden voor ambitieuze professionals: praktijkgericht onderzoek, innovatieteams, delen van kennis
● Levensloopbestendig personeelsbeleid
● Pieter van Foreest herkenbaar als leerhuis
● Leiderschap en managementontwikkeling
● Vrijwilligersbeleid gemoderniseerd
● GRZ aspirant deelnemer Topcare