Eerstelijns verblijf

Heeft uw patiënt een plek nodig om tijdelijk te verblijven of te herstellen? Dit valt onder de eerstelijns verblijf. Een indicatie voor eerstelijns verblijf wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De regeling splitst zich op in laag en hoog complex eerstelijns verblijf. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden binnen Pieter van Foreest op het gebied van palliatieve eerstelijns verblijf en Geriatrische Revalidatie.

Laag en hoog complex

Eerstelijns verblijf is kortdurend en uitsluitend gericht op terugkeer naar de thuissituatie. De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk i.v.m. geneeskundige zorg zoals huisartsen deze plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Bij laag complexe zorg gaat het om een enkelvoudige aandoening waar het bij hoog complex om multidisciplinaire zorg gaat.

Financiering

Per 1 januari 2017 valt het eerstelijns verblijf onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat eerstelijns verblijf laag/hoog complex via de ziektekostenverzekeraar loopt en valt dan onder de basisverzekering. De patiënt betaalt geen eigen bijdrage, maar wel eigen risico.

Triageprocedure

De huisarts indiceert of een patiënt in aanmerking komt voor opname in een eerstelijns verblijf en in welke variant de patiënt valt. Dit doet hij vaak in onderlinge afstemming met wijkverpleging en overige hulpverleners. Om een passende afweging te maken of verzekerden aanspraak maken op deze voorziening, is een afwegingsinstrument ontwikkeld. Huisartsen en transferverpleegkundigen kunnen gebruik maken van dit afwegingsinstrument.