Dementie

Dementie is een hersenziekte, die vooral onder ouderen voorkomt en gekenmerkt wordt geheugenstoornissen en stoornissen van taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen. Hierdoor wordt het functioneren in het dagelijks leven belemmerd. Uiteindelijk wordt iemand die aan dementie lijdt, afhankelijk van hulp en zorg van anderen.

Niet pluis?

Vaak al langere tijd vóórdat duidelijk is wat er aan de hand is, kunnen er redenen tot zorgen zijn. Bijvoorbeeld het steeds vergeten van afspraken, het steeds bellen van één van de kinderen met hetzelfde verhaal of het verwaarlozen van het huishouden, zijn aanwijzingen dat er iets ‘niet pluis’ is. Dit hoeft zeker niet altijd te betekenen dat er iets ernstigs aan de hand is. Van belang is wel dat wordt uitgezocht wat de onderliggende oorzaak is. De huisarts kan u helpen bij het vaststellen van een diagnose of u doorverwijzen voor aanvullend onderzoek.

Ondersteuning bij vragen

Als u geconfontreerd wordt met dementie heeft dit een grote impact voor zowel u zelfs als uw naasten. Er komen veel vragen op u af waar niet altijd direct een antwoord op te geven is. In dit geval kan een neutraal persoon met een luisterend oor, die zaken op een rij kan zetten en kan doorverwijzen naar de juiste personen of instanties, een uitkomst bieden. De casemanager is zo'n persoon. Als professional, met de kennis en ervaring over de ziekte en de zorgregio kan zij helpen bij het overzien van de gevolgen, bij het verwerken van het verdriet of een luisterend oor bieden en adviezen geven.   

Dementie en dan?

Een vroegtijdige diagnose is belangrijk. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, des te beter een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten. Ook kan een diagnose duidelijkheid en rust geven na een periode van onzekerheid. Als u tijdig weet dat u lijdt aan dementie, kunt u zelfstandig of samen met partner/familie zaken regelen voor de toekomst. Iets wat later niet meer mogelijk zal zijn.

Diagnostiek en behandeling

Het kan gebeuren dat u in het ziekenhuis opgenomen bent voor een behandeling of operatie en dat uw arts en/of verpleegkundigen een vermoeden hebben dat u wellicht een vorm van dementie heeft. Maar ook vanuit de thuissituatie of het woonzorgcentrum kunt u door een huisarts of GGZ-arts doorverwezen worden voor Diagnostiek en behandelinmg. (Psycho Geriatrisch onderzoek) om vermoedens van dementie te bevestigen of te ontkrachten. Pieter van Foreest biedt deze ‘Diagnostiek en behandeling’ aan. Diagnostiek en behandeling vindt plaats middels een tijdelijke opname. Er wordt een advies gegeven over het vervolgtraject van zorg en de meest geschikte woonsituatie voor u. De belastbaarheid van de mantelzorger wordt in het advies meegenomen.

Ondersteuning bij vragen en vervolgtraject

Als u geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote impact voor zowel voor u zelf als voor de naasten. Wat nu? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat heeft dit voor invloed op uw sociale omgeving? Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning? Allemaal vragen waar niet altijd een direct antwoord op is. In dit geval kan een casemanager worden ingeschakeld. De casemanager treedt op als een persoonlijk begeleider die ondersteuning biedt en de weg wijst tijdens het proces van dementie, zolang u met dementie thuis woont. De begeleiding kan bestaan uit praktische ondersteuning, bijvoorbeeld het aanvragen van de juiste indicatie en het organiseren van hulp en zorg. Maar ook in de vorm van een luisterend oor en begeleiding in het kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte. Een casemanager heeft als taak te zorgen voor goede onderlinge communicatie tussen de verschillende hulpverleners, (thuis)zorgorganisaties en huisartsen. Ook bewaakt de casemanager de afspraken die gemaakt zijn. Voor begeleiding door een casemanager is een indicatie nodig. U kunt echter wel zonder in het bezit te zijn van een indicatie de casemanager geheel vrijblijvend benaderen. Niet alleen de persoon in kwestie kan de casemanager benaderen maar ook de partner, de kinderen of andere naasten kunnen contact opnemen met de casemanager.

Zorg bij u thuis

Ondanks de ziekte is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven een wens van veel mensen met dementie. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden bij u aan huis. Heeft u (nog) geen zorg nodig maar wilt u toch graag de mogelijkheid om snel (professionele) hulp in te kunnen roepen als u bijvoorbeeld valt of niet goed wordt? Dan is er personenalarmering. U krijgt dan een kastje in uw huis geplaatst waarmee u kunt alarmeren als dit nodig is. Dit is een veilig gevoel. Heeft u thuis wel ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden of voor het toedienen van speciale medicijnen dan is Hulp bij het Huishouden en Thuiszorg van Pieter van Foreest de oplossing. Klik voor meer informatie over zorg bij u thuis.

Particuliere ondersteuning

Pieter van Foreest biedt ook professionele particuliere ondersteuning. De services van Pieter van Foreest kunnen worden ingeschakeld voor zaken die wellicht niet altijd door familie en/of vrienden opgepakt kunnen worden of juist nèt niet op het moment dat u dit nodig is. Deze vorm van ondersteuning is een aanvulling, waarbij de mantelzorger, kinderen en andere naasten betrokken (kunnen) worden. Het is een manier om juist ook bij hen een deel van de 'zorg' uit handen te nemen en hen daarmee te ontlasten. U moet dan denken aan praktische ondersteuning, maar ook aan gezelligheid en aandacht. Bijvoorbeeld iemand die een kopje koffie met u gaat drinken in de stad of hulp biedt bij het verwerken van uw post en administratie.

Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum biedt hulp, informatie, advies en contact met lotgenoten voor mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met dingen van alledag of met het begrijpen van anderen. Ook de mantelzorgers zijn van harte welkom. Dagelijks kunnen bezoekers gebruik maken van het activiteitenprogramma, waarbij (professionele) begeleiding aanwezig is. Er zijn groepsactiviteiten en individuele activiteiten. Er is tevens een team van behandelaars aanwezig, zoals een psycholoog, fysiotherapeut, bewegingsagoog en op afroep zijn een ergotherapeut en logopedist beschikbaar. Klik voor meer informatie over de ontmoetingscentra.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Helaas kan het voorkomen dat de gevolgen van de dementie zodanig zijn dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. Pieter van Foreest heeft meerdere woonzorgcentra en verpleeghuizen in de regio Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp waar u kunt wonen en waar onze medewerkers voor u klaar staan om u te helpen. Lees meer over de mogelijkheden voor wonen met zorg binnen onze locaties.

Regionale samenwerking voor de juiste zorg

Voor mensen met dementie heeft Pieter van Foreest een aantal gespecialiseerde diensten waar u wellicht gebruik van wilt maken. Deze diensten zijn onderdeel uit van een keten van organisaties die intensief samenwerken op het gebied van dementie. Denk daarbij aan het ziekenhuis, de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg), Alzheimer afdeling-DWO en de gemeenten.