Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg zonder winstoogmerk. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. De Stichting werkt volgens de "Zorgbrede Governancecode" die voor haar branche geldt. De Stichting voldoet aan alle (vigerende) wet - en - regelgeving ten aanzien van het zijn van "zorgaanbieder". 

Algemene gegevens


Anbi
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
814508054

Kamer van Koophandel nummer
27185703    

Bestuur
Mevrouw P. de Jongh, bestuurder 

Beloningsbeleid

Bestuur
De beloning van de de bestuurder van stichting zorginstellingen Pieter van Foreest vindt plaats conform WNT.  De bezoldiging van de bestuurder, mevrouw P. de Jongh, is gebaseerd op Wet Normering Topinkomens. Voor verdere informatie over deze bezoldiging wordt verwezen naar de jaarrekening van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. 

Personeel
Beloningsbeleid voor personeel van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is gebaseerd op de CAO VVT (CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) 

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren en de bezoldiging. 

Governancecode voor de zorg
Er wordt, zowel door Raad van Toezicht als door Raad van Bestuur en Directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Jaardocument, financiën en jaarplannen
https://pietervanforeest.nl/brochures-downloads

https://pietervanforeest.nl/userfiles/Anbi/anbi-format-655-zorginstellng_Pieter_van_Foreest_2021_DEF.pdf

Contact: Postbus 118, 2600 AC Delft. T: 015 - 515 5000. Website: www.pietervanforeest.nl

Meer informatie over ANBI: ANBI

ANBI logo