Herontwikkeling van Naaldhorstterrein in Naaldwijk 
 

Nieuwbouw Naaldhorstterrein update

 

9 maart 2022: 

Nieuwbouw op het Naaldhorstterrein 
Pieter van Foreest gaat nieuwbouw realiseren op het Naaldhorstterrein. En dat gaan we ook zo snel als mogelijk doen, maar daarbij rekening houdend met de kwaliteit. Het is belangrijk dat we de kwaliteit behouden en de juiste stappen ook stap voor stap zullen nemen. Een nieuw verpleeghuis op het Naaldhorstterein is ieders wens, die van de ouderen in het Westland, van de wethouder, van het college en ook absoluut van ons. Daar hebben we elkaar bij nodig. Het zorgkantoor bepaalt het aantal plaatsen waarvoor gebouwd kan worden (financiering), de gemeente kan wellicht in de snelheid van vergunningen iets betekenen, Pieter van Foreest probeert te versnellen op de onderdelen waar dit mogelijk is (bijvoorbeeld ontwerp/bouw). Als alles mee zit en volgens strakke planning loopt dan hopen we in 2027 de nieuwbouw op het Naaldhorstterrein in gebruik te kunnen gaan nemen. Het klopt dat dit later is dan gehoopt en dat betreuren ook wij ten zeerste. 


Nieuwbouw Naaldhorstterrein 120+ plaatsen en functie Revalidatie & Herstel 
In het allereerste plan is gesproken over 60 verpleeghuisplaatsen wonen met zorg. Echter hierbij wordt inmiddels gedacht aan 120+ plaatsen, in het vernieuwde ontwerp wordt rekening gehouden met het maximaal aantal mogelijke verpleeghuisplaatsen dat het zorgkantoor toekent en het maximaal aantal mogelijke plaatsen mogelijk binnen het bestemmingsplan. Ook de functies van de nieuwe Naaldhorst zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere plannen. Naast verpleeghuiszorg in de vorm van beschermd wonen met zorg, willen we ook Revalidatie & Herstel (GRZ) bieden in dit nieuwe gebouw, evenals Eerstelijnsverblijf Hoog Complex (tijdelijk verblijf). Bovendien is het de bedoeling om van dit nieuwe verpleeghuis een expertisecentrum te maken. Gezien de gewijzigde opgave (geen 60 plaatsen maar 120+ plaatsen voor beschermd wonen (verpleeghuiszorg), revalidatie & herstel en eerstelijns verblijf, bovendien expertise centrum) klopt het dat de nieuwbouw op het Naaldhorstterrein langer op zich laat wachten dan gehoopt. We verwachten in 2027 een nieuwe Naaldhorst te kunnen openen. In de planvorming wordt uiteraard ook gekeken naar Pieters Behandel Praktijk, Ontmoetingscentrum Naaldwijk en de Thuiszorgwinkel.

In de tussentijd en wat nog meer? 
Pieter van Foreest heeft niet stil gezeten. In de tussentijd is (v.w.b. het Westland) Sonnevanck verbouwd, er zijn hier 8 extra verpleeghuisplaatsen gerealiseerd. Duinhof wordt momenteel verbouwd en hopen we in de zomer 2022 gereed te hebben, hier worden 22 plaatsen gerealiseerd. Ook gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden van uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen op andere reeds bestaande locaties in het Westland. En ook nieuwbouw Triangel staat op termijn nog op de planning.

Slopen van de Naaldhorst?
De sloop van de Naaldhorst zullen we stap voor stap en in fases vormgeven. De huidige functies op dit terrein; Pieters Behandel Praktijk, Ontmoetingscentrum Naaldwijk en de thuiszorgwinkel en ook de functies van het gebouw ernaast; willen we mogelijk houden op het huidige terrein. Zodra bekend wanneer de sloop start, zullen we dit uiteraard laten weten.

December 2021 

Strategie Pieter van Foreest 2022-2025 gereed.
Strategisch huisvestingsplan Pieter van Foreest breed wordt verder uitgewerkt.  
 

Maart 2020   

Start coronacrisis met veel impact, ook bij Pieter van Foreest. Het uitwerken van ons strategisch huisvestingsplan en onze strategie loopt vertraging op. Prioriteit bij cliënten, hun naasten, onze collega's. Zorgen voor voldoende persoonsbeschermende middelen en alle uitdagingen rondom corona.   

2019-2020

Nieuw woonzorgcentrum op Naaldhorstterrein in Naaldwijk

In mei 2019 is er een eerste belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Naaldhorsterrein aan de Middel Broekweg in Naaldwijk. Gemeente Westland en Pieter van Foreest hebben samen een intentieverklaring getekend rondom de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein. Een uitgebreid en complex project, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Haalbaarheidsonderzoek
Aansluitend aan de ondertekening is er direct een haalbaarheidsonderzoek gestart om te onderzoeken of de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn- en zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde haalbaar is. Het totale project, is een groot en bovendien ingewikkeld project. Dat vraagt de nodige aandacht en tijd. Hierbij gaat het niet alleen om de realisatie van de nieuwe woonzorglocatie en de sloop van de oude Naaldhorst, maar ook om de ruimtelijke ontwikkelopgave van het betreffende gebied. Een leefomgeving die inspeelt op een voortdurend  veranderend maatschappelijk klimaat.

Samen vooruit kijken
Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest: ‘We realiseren ons dat de behoefte aan het vergroten van het aantal verpleeghuisplaatsen in het Westland groot is. We hebben zeker niet stilgezeten. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of het mogelijk was om binnen het bestemmingsplan de herontwikkeling in twee fases op te delen. De eerste fase: de voorbereiding en realisatie van de gewenste woonzorglocatie door Pieter van Foreest, de fase daarna de verdere herontwikkeling van het betreffende gebied.’

Voorlopig ontwerp woonzorglocatie Pieter van Foreest
‘Het haalbaarheidsonderzoek voor de gewenste woonzorglocatie van Pieter van Foreest (fase 1) is door Pieter van Foreest positief afgerond. We zijn inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp van de woonzorglocatie. Voor de realisatie van een nieuwbouwproject is dit een belangrijke volgende stap om te zorgen dat de uiteindelijke ‘bouw’ van een locatie zo soepel mogelijk verloopt. Binnen de voorlopig ontwerpfase wordt ook gekeken naar de logistiek en de parkeerplaatsen bij het gebouw. Daarin werken de gemeente Westland en Pieter van Foreest intensief samen. Allemaal belangrijke voorbereidende stappen die wellicht voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar zijn.’

Fase 1: een woonzorglocatie voor kwetsbare ouderen
‘Die stappen worden nu gezet. Bij de bouw van een verpleeghuis heb je te maken met een enorme complexiteit aan functies binnen één gebouw en dien je aan meer eisen in wet- en regelgeving te voldoen dan bij een regulier gebouw. Het is een ‘thuis’ voor de meest kwetsbare ouderen onder ons met een grote en vaak complexe zorgvraag. Het gebouw dient passend te zijn voor deze ouderen en ook voor medewerkers om er de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Ook wordt binnen fase 1 het ontmoetingscentrum gerealiseerd in de plint op de begane grond van de woonzorglocatie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de toekomstige huisvesting van Pieters Behandel Praktijk en de Thuiszorgwinkel. Voor wat betreft fase 1, verwachten we in 2021 de bouwvergunning aan te kunnen vragen.’

 

Mei 2019

Eerste belangrijke stap in herontwikkeling Naaldhorstterrein Naaldwijk 

Op 6 mei 2019 hebben Diny de Bresser, bestuurder Pieter van Foreest en Piet Vreugdenhil, wethouder gemeente Westland de intentieverklaring ondertekend voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk.

Leefomgeving die inspeelt op de behoeften van ouderen
De zorgorganisatie en de gemeente willen op het terrein een leefomgeving realiseren die inspeelt op de behoeften van ouderen. Met het combineren van verschillende functies en slimme ontwerpen biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen de kans om te wonen en te leven met zorg en ondersteuning naar moderne maatstaven. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik maken van verschillende voorzieningen op een zeer vertrouwde plek in het hart van Naaldwijk.

Intentieovereenkomst
Diny de Bresser: ‘Het Naaldhorstterrein van Pieter van Foreest, bestaande uit het oude verpleeghuis De Naaldhorst, het ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandelpraktijk en de thuiszorgwinkel van Pieter van Foreest, willen we graag herontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen, maar willen we graag samen met de gemeente en diverse samenwerkingspartners realiseren. Deze intentieovereenkomst is hiervoor de eerste belangrijke stap richting de toekomst. Een mijlpaal voor het Westland.’

In de vertrouwde omgeving als thuis wonen niet meer mogelijk is
Wethouder Piet Vreugdenhil: ‘In het Westland zijn meer verpleeg- en revalidatieplekken nodig. Mensen kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dat kan tijdelijk of voorgoed zijn. Belangrijk is dat familie en bekenden dichtbij zijn.’

Eerste stap intentieverklaring, komende maanden volgt haalbaarheidsonderzoek
De ondertekening van de intentieverklaring is een mooie eerste stap. In de komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Pieter van Foreest en de gemeente Westland gaan samen onderzoeken of de realisatie van de gewenste woonzorglocatie mogelijk is. Dit onderzoek richt zich op de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn-, zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en eventueel de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.

Achtergrondinformatie:

Naaldhorstterrein te Naaldwijk
Gemeente Westland en Pieter van Foreest kijken vooruit. Een leefomgeving die inspeelt op een veranderlijk klimaat. Met slimme ontwerpen en innovaties biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen, waaronder ouderen met een zorgvraag  de kans om te wonen en te leven naar moderne maatstaven, samen of alleen.

Pieter van Foreest is eigenaar van de percelen 3610, 1482 en 2308, bekend als het Naaldhorstterrein te Naaldwijk.

Ten aanzien van deze locatie heeft Pieter van Foreest met een aantal potentiële samenwerkingspartners een ruimtelijke ontwikkelopgave opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van een drietal zones met de volgende functies:

 • Behandeling en herstellen (zone 1)
  In deze zone blijft Behandelcentrum Westland gevestigd. In het BCW zijn gezondheidsfuncties voor 1e en 2de lijn gehuisvest.
 • Wonen met zorg en/of ondersteuning (zone 2)
  Op de plaats van het verpleeghuis De Naaldhorst worden nieuwe woonfuncties vormgegeven voor ouderen en eventueel overige doelgroepen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is er behoefte aan woonruimte en ondersteuningsvoorzieningen voor ouderen in de context van scheiden wonen en zorg. In samenwerking met de gemeente en woningbouwcorporaties wordt gekeken naar de mogelijkheden hieromtrent.
 • Ontmoeting en deelnemen (zone 3)
  Aan de zuidkant grenst het Naaldhorstterrein aan één van de vijf oude historische linten, die de ruimtelijke dragers vormen bij het ontstaan van Naaldwijk. Hier zal plaats worden gemaakt voor een tuin, waar zowel de bewoners en bezoekers van het nieuwe woon- en zorgcentrum , als mensen uit de omgeving welkom zijn om mee te doen aan activiteiten of gewoon om elkaar te ontmoeten.
 • Naastgelegen percelen (zone 4)
  Tenslotte zijn er twee naastgelegen percelen aan de zuidoostzijde, in eigendom van de gemeente Westland en deel uitmakend van de grondexploitatie Hoogeland, die bij de uitwerking mogelijk kunnen worden betrokken.

Volg de ontwikkelingen via deze pagina. 

Wat verandert er op dit moment voor Ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandel Praktijk en Thuiszorgwinkel Pieter van Foreest in Naaldwijk?
Op dit moment niets. Er volgt nu eerst een haalbaarheidsonderzoek, als dat onderzoek positief wordt afgesloten volgt een ontwikkel- en realisatiefase. Pieters Behandel Praktijk, Ontmoetingscentrum Naaldwijk en Thuiszorgwinkel Naaldwijk blijven in de tussentijd gewoon open. Zodra er meer bekend is over bovenstaande plannen zullen wij dit uiteraard met u delen. 

Meer informatie