Tijdelijk verblijf in een zorgorganisatie

Een tijdelijk verblijf bij een zorgorganisatie kan verschillende redenen hebben. U kunt hierbij denken aan een tijdelijk logeeradres, herstel of revalidatie of de ontlasting van de mantelzorger. Ook een plotselinge crisis of zorg in de laatste levensfase kunnen redenen zijn voor een tijdelijk verblijf. Pieter van Foreest biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Eerstelijns verblijf
Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor géén opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijke is en dat er gedurende 24 uur per dag (verpleegkundig) toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat bovendien in dat de cliënt op korte termijn, binnen maximaal drie maanden, zal herstellen en terug naar de eigen woonomgeving kan gaan. Er zijn hierbij twee vormen van eerstelijns verblijf van toepassing: eerstelijns verblijf laag complex en hoog complex. Het verschillende tussen ELV laag complex en ELV hoogcomplex is de complexiteit van de zorgvraag. Het eerstelijns verblijf voor een ELV laag- en hoogcomplex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is (dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden), altijd met het doel terugkeer naar de eigen woonomgeving. De verwachtte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds besproken. 

Diagnostiek & Behandeling
Een bijzonder vorm van estelijns verblijf (ELV) is wanneer de diagnose niet duidelijk is. Het kan gebeuren dat u in het ziekenhuis opgenoment bent voor een behandeling of operatie en dat uw medisch specialist niet duidelijk heeft hoe u herstelt. Maar ook vanuit de thuissituatie of vanuit een woonzorglocatie kunt u door een huisarts doorverwezen worden voor een tijdelijk verblijf om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een vermoeden van dementie. Na een onderzoeksperiode wordt er een advies gegeven over het vervolgtraject van zorg en de meest geschikte woonsituatie. Screening is mogelijk in onze expertisecentra: De Bieslandhof in Delft en De Kreek in 's-Gravenzande. 

Logies & Respijt
Tijdelijk verblijf in de vorm van respijtzorg is mogelijk in Strand Ter Heijde Logies & Respijt (bovenste etage Duinhof). Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorgtaken tijdelijk op een verantwoorde manier te kunnen overdragen aan een ander. Daardoor kunnen zij tot rust komen en de zorg beter volhouden. De kosten van een all inclusive verblijf (incl. de benodigde zorg) zijn geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie. In veel gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een vergoeding uit de Wmo en/of ZvW of WlZ. Voor meer informatie kunt u terecht op www.strandgoedterheijde.nl.

Revalidatie & Herstel
Geriatrische revalidatie is voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch specialistische behandeling hebben ondergaan en actief moeten revalideren. Bijvoorbeeld ouderen die een beroerte (CVA) hebben gehad, een nieuwe heup of knie hebben gekregen, na een val iets hebben gebroken, een amputatie heben ondergaan, waarbij hulp bij het revalideren noodzakelijk is. De gespecialiseerde Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest richt zich volledig op geriatrische revalidatie. Er is een Revalidatie & Hertstel afdeling in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (verblijfsduur 6 - 10 weken) en bij Revalidatie & Herstel aan de Beukenlaan in Delft (verblijfsduur maximaal 6 maanden). De verwachtte relatieduur wordt bij opname en tussentijds besproken. Het doel is terugkeer naar de eigen woonomgeving mogelijk maken. 

Crisisverblijf
Soms gebeurt er iets waardoor een naaste direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen in een zorginstelling. Dit heet een crisisopname. Een crisisopname is aan de orde als er plotseling een ernstige verslechtering of ontregeling is. Dit kan zijn op het gebied van ontwikkeling en welzijn, veiligheid en stabiliteit. Ook kan er in de verzorging of omgeving van de persoon plotseling iets veranderen en er geen alternatief beschikbaar is. De huisarts zal de situatie inschatten en samen met de wijkverpleegkundige beoordelen of crisisopname noodzakelijk is. De zorgvrager wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde zorginstelling waar op dat moment een crisisplaats beschikbaar is. Indien er in de regio (zorggebied Westland, Schieland, Delfland) op het moment van de crisis geen crisisplaatsen beschikbaar zijn, omdat ze bezet zijn met cliënten met ook een crisissituatie, wordt er bemiddeld naar een plaatsing in een andere regio. Het is namelijk van groot belang dat u op zeer korte termijn de juiste zorg ontvangt. Een crisisverblijf is altijd tijdelijk. In de regio Westland, Schieland en Delfland zijn bij verschillende zorgorganisaties crisisplaatsen beschikbaar. Bij Pieter van Foreest kan dit in locatie De Bieslandhof in Delft en in De Kreek in ’s-Gravenzande.

Zorg in de laatste levensfase
Zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve zorg genoemd, is bedoeld voor mensen die niet meer kunnen genezen en stervende zijn. De zorg is gericht op verlichting van de pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de periode die nog rest. Zorg in de laatste levensfase is mogelijk indien uw behandelend arts heeft vastgesteld dat uw levensverwachting drie maanden of korter is. Het zorgteam ondersteunt u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://pietervanforeest.nl/tijdelijke-zorg.