Organisatie

Besturingsprincipes

Pieter van Foreest kent een aantal belangrijke besturingsprincipes:

  • Sturen op het geheel (integraal management);
  • Sturen op concrete prestaties (balanced score card)

Sturen vanuit heldere manifesten

Pieter van Foreest wil excellente zorg en behandeling leveren en vindt het belangrijk dat de verschillende organisatieonderdelen relatief autonoom opereren. Een belangrijke voorwaarde is dan dat het concern beschikt over een heldere visie en missie die voor iedereen leidend zijn in het handelen. Iedereen binnen de organisatie is hierop aanspreekbaar.

Sturen op het geheel, integraal management

Pieter van Foreest hanteert integraal management als belangrijk besturingsprincipe. Binnen de gestelde kaders door de Raad van Bestuur zijn de locatiemanagers integraal verantwoordelijk voor:

  • de zorg aan cliënten;
  • de zorg voor medewerkers;
  • de omstandigheden waarin zorg wordt verleend;
  • de omstandigheden waarbinnen medewerkers werken;
  • een evenwichtige bedrijfsvoering

Sturen op prestaties, de balanced score card

Pieter van Foreest heeft een aantal concrete ambities en doelen. Deze doelen en ambities worden zoveel als mogelijk vertaald in concrete prestaties te behalen door de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarbij horen prestatie-indicatoren voor zaken als professionele zorg en dienstverlening, bejegening, mate van expertise, financiële gezondheid, privacy etc.

Organisatieschema

Onderstaand het organisatieschema van Pieter van Foreest, ook wel organogram of organigram genoemd.