Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) nu in de hele regio beschikbaar

Geplaatst op: 12 April 2024

De pilot Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) is succesvol geëvalueerd en stapsgewijs uitgebreid. Dit betekent dat, naast gemeente Delft, de huisartsen ook patiënten in de gemeente Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp via het Zorgdomein naar het MTO kunnen verwijzen.

Multidisciplinair Team Ouderen (MTO)
In 2022 is de pilot Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) gestart. Het MTO is een (nieuwe) werkwijze om de thuissituatie van ouderen met een complexe problematiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Samen met het vaste MTO-team bestaande uit een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), Verpleegkundige Specialist (VS), een geriater en een welzijnsmedewerker wordt een behandelplan opgesteld om te zorgen dat de oudere op tijd de juiste zorg ontvangt, waardoor erger wordt voorkomen.

Samenwerking in de keten 
Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Gasthuis en Gemeente Delft vormen samen het vaste MTO-team. In februari 2022 start de pilot Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) in de gemeente Delft voor een duur van 1,5 jaar.

Voor wie?
DSW verzekerde ouderen met multiproblematiek (somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en/of communicatief (SFMPC)) bij wie de huisarts vreest dat de thuissituatie in 3-6 maanden zal verslechteren.

Waarom?
Door proactief samen te werken is de verwachting dat ouderen eerder de juiste zorg kunnen ontvangen en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen met verbeterde kwaliteit van leven. Door tijdig in te grijpen kunnen urgente situaties met bijkomende druk op 1e en 2e lijn wellicht voorkomen worden.

Met wie?
Huisartsen aangesloten bij ZEL in de gemeente Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met het vaste  MTO team: Specialist Ouderengeneeskunde (SO), Verpleegkundig Specialist (VS), geriater, welzijnspartij en secretaresse.

Hoe?
Aanmelding door de huisarts via ZorgDomein naar Pieters Behandel Praktijk.

Meer weten over de MTO?
Het MTO is een project van het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg in Westland-Schieland-Delfland. 17 partijen (waaronder Pieter van Foreest) hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Via www.gezondenwel-wsd.nl vind je meer informatie.