Veel gestelde vragen

Algemeen

In welke regio levert Pieter van Foreest haar diensten?

In Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft bevinden zich locaties van Pieter van Foreest. In deze omgeving vindt u zorgcentra maar ook ontmoetingscentra. In deze regio's wordt ook Zorg Thuis en Hulp bij het Huishouden geleverd. In de gemeente Rijswijk biedt Pieter van Foreest ook Hulp bij het Huishouden. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Zijn er wachtlijsten voor de diensten van Pieter van Foreest?

Het is mogelijk dat er een wachtlijst is voor een locatie van Pieter van Foreest. Wij proberen u echter altijd zo snel mogelijk te helpen en de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Op deze website kunt u op de homepage onder praktische informatie én op iedere locatiepagina een indicatie van de wachttijden vinden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000 of klik hier voor het overzicht van de wachttijden.

Ik heb een compliment of klacht. Waar kan ik terecht?

Bij Pieter van Foreest staat de cliënt centraal. Wij horen het dus graag als u tevreden bent en een compliment wilt geven, maar wij horen het ook graag als u een suggestie of klacht heeft. Zodat wij onze zorg-, hulp- en dienstverlening continue kunnen blijven verbeteren. Kortom, uw mening telt. En wilt u die delen? Klik dan op: Compliment of klacht?

Ik wil graag overstappen naar Pieter van Foreest. Is dat mogelijk?

Uiteraard is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgorganisatie. Voor meer informatie kunt u bellen naar Pieter van Foreest: 015 – 515 5000.

Zijn er bezoektijden in de zorgcentra van Pieter van Foreest?

In de zorgcentra van Pieter van Foreest zijn in principe geen bezoektijden behalve voor de revalidatieafdelingen. U kunt dus de hele dag op bezoek komen. Natuurlijk zijn er tijden waarop bezoek niet altijd uitkomt. Bewoners hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij de dagelijkse verzorging, krijgen therapie of willen mee doen aan een activiteit. Het is handig om van tevoren met de bewoner of verzorging te bespreken wanneer bezoek het
beste uitkomt.

Bezoektijden revalidatieafdelingen: 10:00 - 11:30 uur (ochtend). 15:30 - 17:00 uur (middag). 19:00 - 20:30 uur (avond). En verder in overleg met de afdeling.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Pieter van Foreest kan u helpen bij het invullen van uw formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest via telefoonnummer 015 - 515 5000.

 

Kan Pieter van Foreest ondersteuning bieden in de laatste levensfase?

Pieter van Foreest kent verschillende mogelijkheden op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Wij bieden deze zorg zowel thuis als op één van onze locaties. Woont u in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan kunnen de medewerkers op de locatie u helpen en ondersteunen tijdens deze laatste fase van uw leven. Samen kijken wij naar de behoeften en wensen van u en iedereen om u heen.

 

Kan ik bij Pieter van Foreest revalideren?

Pieter van Foreest biedt Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis. 

Afkortingen, indicaties en eigen bijdrage

Wat is het CIZ?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: http://www.ciz.nl/over-het-ciz

CAK en eigen bijdrage

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de financiële regelingen en informatietaken.

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten

Eigen bijdrage

  • Bent u opgenomen in een zorginstelling?
    Dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen voor Zorg met Verblijf.
  • Ontvangt u ondersteuning of zorg thuis? Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)?
    Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie.
Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast.

Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

PGB (persoonsgebonden budget)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U kunt niet voor alle soorten zorg een persoonsgebonden budget krijgen. Voor behandeling kan dit bijvoorbeeld niet. Ook als u langdurig of voor behandeling in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft is een pgb niet mogelijk. U krijgt dan namelijk van de instelling alle zorg die u nodig heeft en dat ontvangt u altijd in natura. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis is een persoonsgebonden budget wel mogelijk.

Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 3 verschillende wetten v.w.b. volwassenen-/ouderenzorg:

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een zorglocatie. U kunt zelf uw zorg thuis inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB (Sociale Verzekerings Bank) betaalt u uit.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

Meerdere pgb's tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 ) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

 

 

 

 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het kan gaan om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding of dagbesteding. Of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een aanpassing aan de woning, ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor aanspraken binnen de WMO kunt u terecht bij uw gemeente. Op de websites van de gemeenten binnen het werkgebied van Pieter van Foreest vindt u meer informatie over de mogelijkheden binnen de WMO en de veranderingen hieromtrent:

Meer informatie?

ZvW (Zorgverzekeringswet)

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). U hoeft hier dan geen eigen bijdrage meer voor te betalen.

Wijkverpleegkundigen krijgen belangrijke rol
De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Meer informatie over de wijkverpleegkundige? Klik hier.

 

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de zorgverzekeringswet?

Wat is BOPZ

BOPZ staat voor Wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen. De Wet BOPZ beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg. In de Wet BOPZ staat wat de rechten zijn van patiënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling. De minister van VWS is primair verantwoordelijk voor de Wet BOPZ en het beleid rondom de wet. De Wet BOPZ geldt voor: gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie; de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Wlz (Wet Langdurige Zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

Soms kunnen mensen met deze beperkingen toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat ze een partner of andere mantelzorger hebben die toezicht houdt. Daarom staat in het wetsvoorstel van de Wlz ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. Thuis blijven wonen kan met:

  • volledig pakket thuis (vpt). Met een vpt krijgt u thuis zorg van een zorginstelling.
  • persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alles zelf.
  • modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een vpt nodig heeft en de zorg niet zelf kunt organiseren.

Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

 

Hoe kom ik aan een indicatie voor zorg?

Een indicatie kan via de huisarts, behandelend arts, WMO-loket, wijkverpleegkundige of behandelaar aangevraagd worden. Dit is afhankelijk van het type zorg of behandeling die u nodig heeft. Twijfelt u, ga dan naar de huisarts of neem contact op met de wijkverpleegkundige. Deze laatste kunt u bereiken via 015-515 5000.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose behandel Combinatie. Alle Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars declareren en betalen via DBC's. In deze DBC's zijn alle verrichtingen die bij een diagnose horen, zoals het poliklinisch consult, röntgenfoto's, laboratoriumbepalingen, operaties en verpleegdagen samengevoegd tot één zorgproduct. Ook revalidatie kan onderdeel zijn van een DBC.

Personenalarmering

Is het mogelijk om in geval van nood de hulp van Pieter van Foreest in te schakelen?

Met personenalarmering kunt u met één druk op de knop in een noodsituatie alarm slaan, bijvoorbeeld als u bent gevallen. U komt dan gelijk in contact met de zorgcentrale die zorgt dat er snel hulp wordt geboden.

Wat moet ik doen als ik merk dat mijn alarmering het niet goed doet?

Wanneer u, ondanks frequent onderhoud, toch merkt dat uw alarmering het niet goed doet kunt u dat melden bij de storingsdienst van FocusCura. Telefoon 030 - 6927050.

Wanneer gaat mijn abonnement in?

Het abonnement personenalarmering gaat in op het moment dat het kastje bij u geplaatst is.

Wat is het verschil tussen sociale en professionele alarmopvolging?

Bij sociale alarmopvolging wordt uw contactpersoon benaderd wanneer u alarm geslagen heeft. Deze contactpersonen geeft u zelf bij aanvang van het abonnement op. Bij professionele opvolging wordt uw melding doorgezet naar een Thuiszorgmedewerker van Pieter van Foreest.

Hoe kan ik mij aanmelden voor personenalarmering?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. U vindt het formulier op onze website onder het kopje Services waar u eveneens meer informatie over de personenalarmering aantreft.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

U kunt wijzigingen telefonisch doorgeven aan FocusCura. Ze zijn bereikbaar via telefoonummer 030 - 6927050.

Kunnen zoveel mijn partner als ik gebruik maken van hetzelfde alarmkastje?

Ja, dat is mogelijk. U krijgt dan beiden een eigen hals- of polszender. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kijk voor de kosten op de prijzenlijst alarmering.

Werkt de personenalarmering ook buitenshuis?

De reguliere personenalarmering werkt alleen in de directe omgeving van uw woning. Wanneer u onderweg gebruik wilt maken van personenalarmering, adviseren wij u gebruik te maken van mobiele alarmering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FocusCura op telefoonnummer 030 - 6927050.

Verzekeringen

Heb ik een aansprakelijksheidsverzekering als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Wanneer u in een locatie van Pieter van Foreest woont of tijdelijk verblijft kunt u kiezen voor de collectieve verzekering van Pieter van Foreest tegen aansprakelijkheid. Wilt u hier meer informatie over? Klik dan hier. Of bel: 015 – 515 5000.

Ben ik verzekerd voor mijn inboedel als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

 

Wanneer u in een locatie van Pieter van Foreest woont of tijdelijk verblijft kunt u kiezen voor de collectieve verzekering voor uw inboedel. Wilt u hier meer informatie over? Klik dan hier. Of bel: 015 – 515 5000.

Heb ik een zorgverzekering als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Wanneer u in een locatie van Pieter van Foreest woont of  tijdelijk verblijft behoudt u uw eigen zorgverzekering. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Wonen bij Pieter van Foreest

Kan ik zelf kiezen in welk woonzorgcentrum ik wil wonen?

In principe kunt u zelf kiezen in welk woonzorgcentra van Pieter van Foreest u wilt wonen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type zorg en uw persoonlijke situatie. Wanneer een situatie echt acuut is komt u terecht op een locatie waar op dat moment plaats is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn ouders willen graag bij elkaar blijven wonen kan dat?

Ja, er zijn woonzorgcentra die appartementen bieden voor echtparen. Voor meer informatie kunt u kijken bij de Locaties. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

U dient hiervoor in het bezit te zijn van een woonpasinschrijving. U kunt deze aanvragen via de website van www.woonnet-haaglanden.nl. Alle seniorenwoningen/aanleunwoningen in DWO gebied gaan via www.woonnet-haaglanden.nl. De meeste seniorenwoningen worden niet via Pieter van Foreest verhuurd, maar door woningcorporaties als Vestia, Woonbron en Vidomes. Alleen seniorenwoningen bij Abtswoude en Delfshove worden via Pieter van Foreest verhuurd.

Waar kan ik wonen als ik zorg nodig heb?

Als u af en toe zorg nodig heeft, kunt u vaak thuis blijven wonen, bijvoorbeeld in een woonzorgzone. Heeft u meer zorg nodig, dan kunt u wonen in een verzorgingshuis of woonzorgcentrum. Er zijn nog meer mogelijkheden, zo kunt u ook kiezen voor een huurappartement of seniorenwoning.

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?

Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting aan wie niet meer zelfstandig kan wonen. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen.

Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgingshuis en verpleeghuis?

In een gewoon verzorgingshuis en verpleeghuis krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Sommige zaken moet u wel zelf betalen. In een particulier verzorgingshuis en verpleeghuis betaalt u de kosten van wonen en zorg zelf. Voor meer informatie kunt u het beste de folder 'waar heeft u recht op bij Pieter van Foreest' raadplegen. Klik hier om naar de folder te gaan. .

Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis/woonzorgcentrum bij mij in de buurt?

Klik hier voor verpleeg- en verzorgingshuizen bij u in de buurt.

Wat is een woonzorgcentrum?

In een woonzorgcentrum wordt voornamelijk verzorgingshuiszorg geboden voor mensen met een lichamelijke beperking of dementerenden. Op een aantal locaties kun je ook terecht voor verpleeghuiszorg. In een woonzorgcentrum wordt wonen met zorg gecombineerd. Klik hier voor alle woonzorgcentra.

Zorg Thuis en ontmoetingscentra

Ik hoor vaak de term extramurale zorg. Wat is dat?

Extramurale verzorging wil zeggen dat u vanuit huis gebruik maakt van zorg. Denk hierbij aan Zorg Thuis, Hulp bij het Huishouden maar ook aan ontmoetingscentra. Hiervoor is een indicatie nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Ik wil zelfstandig blijven wonen maar kan ondersteuning gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u thuis hulp nodig heeft kunt u denken aan Zorg Thuis. Zorg Thuis biedt verschillende manieren van zorg waaronder verzorging en verpleging maar ook Hulp bij het Huishouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000. Of op de link klikken: Zorg Thuis.

U kunt ook ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie, denk hierbij aan de belastingaangifte. Maar ook wanneer u zelf uw tuin niet meer kunt onderhouden kan Pieter van Foreest u helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest of op de link klikken Services.

Mijn dochter verzorgt mij thuis. Ze wil graag op vakantie. Kan de zorg tijdelijk van haar overgenomen worden?

Afhankelijk van het type zorg dat u nodig heeft zijn er een aantal mogelijkheden. Pieter van Foreest kan u voor een korte periode een ingericht appartement in één van de woonzorgcentra aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Klik hier voor meer informatie.

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Zorg Thuis te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft bij u thuis. Klik hier voor meer informatie.

U kunt ook een kijkje nemen bij strandgoed logies en respijt. Dit is een warme, vertrouwde en herkenbare omgeving waarbij aandacht is voor vakantiegevoel en waar de zorg die de mantelzorger dagelijks biedt even uit handen wordt genomen van de mantelzorger.

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. 
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Ik woon alleen en krijg binnenkort een nieuwe heup. Ik weet niet of ik dan alleen thuis kan blijven. Wat zijn de mogelijkheden?

Afhankelijk van het type zorg dat geleverd moet worden zijn er een aantal mogelijkheden:
Pieter van Foreest kan u voor een kort verblijf een ingericht appartement in één van de verzorgingshuizen aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Kortdurend verblijf

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Zorg Thuis te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft gewoon bij u thuis. Zorg Thuis

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest.
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Mijn familie verzorgt mij thuis. Dat valt hen zwaar. Is er ondersteuning voor hen mogelijk?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de zorg van uw naasten te verlichten. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u nodig heeft. Pieter van Foreest kan met u en uw naasten op zoek naar een oplossing die bij u past. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn man wordt dement. Dit is soms best zwaar. Zijn er mogelijkheden om de zorg te verlichten?

In onze ontmoetingscentra worden in huiselijke sfeer activiteiten georganiseerd om enerzijds het denkvermogen te stimuleren en anderzijds u overdag te ontlasten. Klik voor meer informatie op
de: ontmoetingscentra. Tel: 015 – 515 5000.

Heeft u wel eens aan respijtzorg gedacht? Uw naaste kan dan tijdelijk verblijven in ons Strandgoed Ter Heijde, zodat u er even tussen uit kan, bijvoorbeeld een vakantie om even op adem te komen. Kijk op: Strandgoed respijtzorg voor meer informatie.

Ik ontvang Zorg Thuis maar de medewerker van Pieter van Foreest is niet geweest. Wat moet ik dan doen?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer de medewerker niet geweest is.

Wat moet ik doen als ik niet thuis ben op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer u wilt doorgeven dat u niet aanwezig bent op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt.

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is zorg die u thuis ontvangt. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het onder andere om hulp bij het douchen, aankleden, eten of scheren. Maar ook hulp bij het innemen van uw medicijnen of hulp bij het naar de wc gaan vallen onder persoonlijke verzorging. 

Verpleging 
Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om de verzorging van een wond of om het toedienen van injecties of medicijnen. 

Individuele begeleiding
Soms is er ook begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. U krijgt dan hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Vergoeding vanuit de Wlz
Om in aanmerking te komen voor persoonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is een indicatie nodig van het CIZ. Dat is het ‘Centrum Indicatiestelling Zorg’. Het CIZ behandelt uw aanvraag en besluit of u recht heeft op thuiszorg of niet.

Wat is een eigen bijdrage binnen de WMO?

Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage, zoals voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Daarnaast kan de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente verschillend zijn. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo.

Wat is hulp en ondersteuning vanuit de WMO?

Om fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen is soms hulp of ondersteuning nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de hulp en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.
 

Voorbeelden van hulp en ondersteuning
Onder hulp en ondersteuning uit de Wmo vallen bepaalde hulpmiddelen die u helpen om prettiger te leven, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen vallen onder de Wmo, zoals een traplift, een douchestoel of een verhoogd toilet. Bij ondersteuning gaat het bijvoorbeeld om hulp in de huishouding (wassen, opruimen, schoonmaken of ramen zemen) of om hulp bij het ondernemen van sociale activiteiten.

De Wmo ondersteunt ook mantelzorgers die zich inzetten voor hun familie en vrienden, of voor mensen uit de buurt.

 

Hoe vraag ik hulp en ondersteuning aan WMO?

Iedere gemeente heeft een Wmo-loket, ook wel stiploket of zorgloket genaamd. Daar kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. In een gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken wat mensen uit uw eigen omgeving u aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Samen met de gemeente zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie.

U kunt bij dit loket aangeven dat u specifiek hulp bij het huishouden wilt ontvangen van Pieter van Foreest. Alleen in gemeenten waar Pieter van Foreest hulp bij het huishouden door de gemeente is gecontracteerd kan hulp bij het huishouden worden geboden. Meer informatie hierover? Klik hier