Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord in WSD-regio ondertekend door Pieter van Foreest

Geplaatst op: 23 Februari 2023

 Op maandag 20 februari hebben partijen uit de regio het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders (waaronder Pieter van Foreest), GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, welzijnsorganisaties en RIBW, patiëntenorganisatie, gemeenten, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW zetten hun handtekening onder de ambitie. In de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) wordt hiermee een omgeving gerealiseerd waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig. Dit akkoord vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning.

Beschikbaarheid zorg vraagt om andere aanpak

De cijfers liegen er niet om: het aantal 80-plussers in de regio zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal professionals in de zorg in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Wanneer de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkende Nederlanders in de zorg moeten werken. Dat is onrealistisch, zowel in menskracht als in financieel opzicht. Om de zorg en ondersteuning in de WSD-regio in de toekomst beschikbaar te houden, wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen. Oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan.

Behoefte van de inwoner centraal

Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met de inwoner zoeken de samenwerkende partijen naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de inwoners van de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid wordt ervoor gezorgd dat minder mensen gebruik moeten maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze nodig is.

Vertrouwen in elkaar

De verschillende vormen van zorg en ondersteuning hangen met elkaar samen en vormen een keten. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. Alleen in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen kunnen we hiervoor tot oplossingen komen. Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.